דף נופל

רב טוראי
דניאל וייל

בן רחל ורוז'ה

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין שדה יעקבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page