דף נופל

טוראי ראשון
חיים ברוד

בן ציפורה ושמעון

נפל ביום ו' בניסן תש"ה (20.03.1945)
בן 34 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין איטליה-רוונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page