דף נופל

סמל
יגאל שילוני

בן הינדה ואברהם

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן 36 בנופלו

פיקוד העורף

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page