דף נופל

סגן משנה
רוני כופר

בן חוה ויעקוב

נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד (07.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר ברוךכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page