דף נופל

סמל
שלמה (סולימן) כהן

בן שרה ואברהם

נפל ביום כ"ג בתשרי תשל"ד (19.10.1973)
בן 28 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page