דף נופל

סגן אלוף
משה אגוזי

בן יהודית וברוך

נפל ביום כ"ג בתשרי תשל"ד (19.10.1973)
בן 45 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page