דף נופל

סגן אלוף
חיים זיו זלוסצר

בן אולגה ואברהם

נפל ביום כ"ח בתשרי תשל"ד (24.10.1973)
בן 31 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page