דף נופל

סמל ראשון
רמי רויף

בן חיה ויצחק

נפל ביום כ"ד בתשרי תשל"ד (20.10.1973)
בן 33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page