דף נופל

רב סרן
דוד (דודו) מגל גולדנברג

בן חנה ומשה

נפל ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
בן 25 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page