דף נופל

סמל ראשון
אריה (אריק) תורן

בן הילדה ומשה

נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page