דף נופל

רב סרן
דב סורסקי

בן חנה ומשה

נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973)
בן 23 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page