דף נופל

רב טוראי
יוסף (יוסי) סתוי (שתבוי)

בן מזל ושאול

נפל ביום י"ג בחשון תשל"ד (08.11.1973)
בן 22 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page