דף נופל

סמל
משה טל

בן חנה וצבי

נפל ביום כ"ט בתשרי תשל"ד (25.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page