דף נופל

רב טוראי
גדעון רוזנטל

בן לאה וחנן

נפל ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page