דף נופל

סגן
יואב הלפנד

בן שרה ויעקב

נפל ביום כ' בטבת תשל"ד (14.01.1974)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין היוגבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page