דף נופל

רב טוראי
יובל כהן

בן נעמי ועוזיאל

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ד (21.02.1974)
בן 29 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין עברוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page