דף נופל

סמל
אמוץ פרץ

בן צפורה ומנחם

נפל ביום י"ב בתשרי תשל"ד (08.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page