דף נופל

סרן
שי אביטל

בן חוה ושבתאי

נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד (07.10.1973)
בן 23 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page