דף נופל

רב טוראי
יחזקאל בגרד

בן ברוריה ונח

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן ½25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page