דף נופל

סמל ראשון
אלעזר ליאון

בן תאה ומנחם

נפל ביום ל' באב תשל"ד (17.08.1974)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page