דף נופל

סמל
יוסף (יוסי) האפרתי

בן שפרה ושמחה

נפל ביום כ"ה בניסן תשל"ד (17.04.1974)
בן 43 בנופלו

חיל חינוך

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page