דף נופל

סגן משנה
עמוס אהרונוב

בן שולמית ואפרים

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ה (09.01.1975)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חדרהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page