דף נופל

סמל
נחמיה מילשטיין

בן גיזלה ומשה

נפל ביום ב' בתמוז תשל"ה (11.06.1975)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גדרהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page