דף נופל

סמל
נחום פניגשטיין

בן שרה ואברהם

נפל ביום י"ז בכסלו תשל"ו (20.11.1975)
בן 19 בנופלו

חיל חינוך

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page