דף נופל

שוטר
עמרם אלקרייף

בן סעדה ואליהו

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ז (15.01.1977)
בן 19 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נהריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page