דף נופל

רב סרן
דוב (דובי) שמיר

בן חנה ואליעזר

נפל ביום ל' בניסן תשל"ז (17.04.1977)
בן 30 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין שדה אליהוכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page