דף נופל

רב סרן
דוד (דודו) כוכבי

בן ימימה ומשולם

נפל ביום כ"ג באייר תשל"ז (10.05.1977)
בן 28 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page