דף נופל

סגן אלוף
אבשלום (אבשה) פרידמן

בן שרה ויעקב

נפל ביום י"ט בטבת תשל"ח (29.12.1977)
בן 32 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page