דף נופל

טוראי
דניאל מנחם

בן אלגרה ועמרם

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ח (04.01.1978)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page