דף נופל

רב סרן
עמירם שקד מנדלר

בן אירית ואברהם

נפל ביום כ"ח באדר א' תשל"ח (07.03.1978)
בן 31 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page