דף נופל


יחיאל ביטאן

בן אנה ואלפרד

נפל ביום י"א בשבט תשל"ח (19.01.1978)
בן 18 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חדרהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page