דף נופל

סגן
דוד (דודי) ארד

בן רות ואדי

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ט (25.02.1979)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין רגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page