דף נופל

טוראי
אליעזר משה ארקין

בן מרים וזלמן

נפל ביום ד' באב תש"ז (21.07.1947)
בן 18 בנופלו

פלמ"ח

מקום מנוחתו
בית העלמין מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page