דף נופל

סמל
מאיר שולשטין

בן מניה ויוסף

נפל ביום כ"ז בטבת תש"מ (16.01.1980)
בן 33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page