דף נופל

סמל
יוסי קורן

בן זיוה ושלמה

נפל ביום י"ד באדר תש"מ (02.03.1980)
בן 21 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין היוגבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page