דף נופל

רב סמל ראשון
יהודה לופו

בן שרה וצבי

נפל ביום י"ב בחשון תשמ"א (22.10.1980)
בן 43 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page