דף נופל

סגן
דוד (רמי) בוכריס

בן דבורה ואפרים

נפל ביום כ"ה בכסלו תשמ"א (02.12.1980)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page