דף נופל

טוראי
יניב שקמה

בן עפרה וחיים

נפל ביום ט"ז באדר א' תשמ"א (19.02.1981)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page