דף נופל

טוראי
שבתאי חוג'ה

בן רזלה ורחמים

נפל ביום כ"ו בטבת תשמ"ב (21.01.1982)
בן 39 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page