דף נופל


יעקב מארי

בן עזרא

נפטר לאחר השירות
כ"ו בטבת תשמ"ב (21.01.1982)
מקום מנוחתו
בית העלמין ראשון-לציון-גורדוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page