דף נופל

סמל
ירון זמיר

בן רמה ויהושע

נפל ביום ט"ז בסיון תשמ"ב (06.06.1982)
בן 22 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page