דף נופל

סגן
שמעון שחר

בן שולמית ויחזקאל

נפל ביום י"ז בסיון תשמ"ב (08.06.1982)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין בלפוריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page