דף נופל

סמל
דניאל (דני) הלפרין

בן רנה ושמחה

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 38 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר החורשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page