דף נופל

רב טוראי
דוד (דיוי) מליק

בן פנינה וחנוך

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 21 בנופלו

חיל חינוך

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page