דף נופל

סגן
יחיאל ויצמן

בן פרידה ומשה-דוד

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page