דף נופל

רב טוראי
נעם (ישראל) יהודה

בן שושנה ויוסף-דוד

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 19 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי צפתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page