דף נופל

סרן
יונתן (יוני) אפרימוב

בן רבקה וששון

נפל ביום י"ח בסיון תשמ"ב (09.06.1982)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page