דף נופל

טוראי
רוברטו ליסמן

בן גלדיס וגוסטרו

נפל ביום י"ט באלול תשמ"ב (07.09.1982)
בן 24 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין געשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page