באש היצירה

עזבונם הספרותי אמנותי ומדעי של הנופלים


"...אין ספר זה שייך ל"ספרות המלחמה". אולם ההיסטוריון המובהק
 ביותר לא יצליח למסור לדורות הבאים סוד הניצחון של עם ישראל בדורנו
כאשר עשו זאת הנערים והנערות הדובבים אלינו משורות ספר זה."

דוד בן-גוריון. 1952. מתוך ההקדמה לכרך הראשון

כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page